Kategorie
Bezpieczeństwo Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Przeglądy konserwacyjne UTB

Przeglądy konserwacyjne często są błędnie utożsamiane przez klientów z przeglądami gwarancyjnymi. Wbrew powszechnemu przekonaniu, ten pierwszy wymóg nie został wprowadzony przez producentów urządzeń transportu bliskiego, a przez polskie prawo. Nie jest to dodatkowy obowiązek, którego wymaga dostarczający maszyny, a powszechne prawo, którego przestrzegać muszą wszyscy pracujący z UTB. 

W większości przypadków przeglądy takie powinny się odbywać co 90 lub 60 dni, w zależności od typu wykorzystywanego sprzętu. Serwisu takiego może dokonywać każdy, natomiast trzeba liczyć się z tym, że brak uprawnień serwisanta  lub jego niewłaściwe działanie, może skutkować utratą gwarancji na sprzęt  lub mandatem ze strony UDT albo PIP.

Regulacje prawne

Podstawę prawną dla tych regulacji stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych UTB, załącznik nr 2, pkt 8 i pkt 10. To  ono określa wymogi, których spełnienie kontroluje następnie Urząd Dozoru Technicznego.

Manipulatory Dalmec, zgodnie z kryteriami UDT, kwalifikowane są jako żurawie z napędem ręcznym. Natomiast manipulatory z silnikiem pneumatycznym, który umożliwia jazdę maszyny po torowisku, UDT traktuje jako żurawie stacjonarne. W pierwszym przypadku manipulatory objęte są dozorem uproszczonym, w drugim – dozorem ograniczonym. Ten podział i klasyfikacja przekłada się z kolei na wymagany okres, w którym należy przeprowadzić przegląd konserwacyjny.

Manipulatory traktowane jako żurawie z napędem ręcznym podlegają obowiązkowemu przeglądowi okresowemu co 90 dni. Natomiast manipulatory, które klasyfikowane są jako żurawie stacjonarne, takiego przeglądu wymagają co 60 dni. Te terminy reguluje polskie prawo, natomiast producent ma prawo do wprowadzenia dodatkowego wymogu w tym zakresie.

Przegląd okresowy a przegląd gwarancyjny

Jak już widać, przegląd okresowy, konserwacyjny to nie to samo, co przegląd gwarancyjny. Natomiast wykonanie bądź nie przeglądu okresowego w określonym przez producenta terminie może mieć wpływ na utrzymanie bądź utratę gwarancji. Niezależnie od przytoczonych powyżej regulacji prawnych, Dalmec wymaga przeglądów okresowych co 50.000 cykli. Użytkownik maszyn ma prawo wprowadzić swój dodatkowy harmonogram przeglądów, natomiast powinien on respektować wymogi prawne oraz regulacje producenta.

Kto ma prawo wykonać taki przegląd? Użytkownik może oczywiście skorzystać z wybranej przez siebie firmy lub własnego utrzymania ruchu. Warto natomiast zadbać o to, aby usługę tę wykonywały osoby z uprawnieniami do konserwacji UTB. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest jednak korzystanie z Serwisu Autoryzowanego Dalmec. W przypadku awarii manipulatora serwisowanego przez Dalmec nie ma ryzyka zakwestionowania gwarancji.

Producent ma prawo zakwestionować gwarancję, jeśli w czasie jej obowiązywania klient wykona przegląd konserwacyjny z inną firmą i:

– okaże się, że naprawy dokonała osoba bez odpowiednich uprawnień do wykonywania takiego przeglądu

– okaże się, że naprawa została przeprowadzona w sposób niewłaściwy, odbiegający od zaleceń producenta.

To tradycyjna i powszechna procedura rynkowa, która chroni i producenta, i  użytkownika maszyny. Tylko właściwe i zgodne z zaleceniami wykonawcy maszyny jej użytkowanie i serwisowanie, daje gwarancję sprawnego działania. Nie można zaś wymagać od producenta, aby płacił za błędy popełnione przez niekompetentnych serwisantów.

Podsumowując, należy wykonywać zarówno przeglądy gwarancyjne, jak i przeglądy okresowe. Obowiązek przeglądów konserwacyjnych nie jest wymogiem producentów (choć ci mogą sugerować oczekiwany termin wykonania takiego serwisu), a regulacją wprowadzoną przez polskie prawo. Nie ma tutaj miejsca na dowolność i wielość interpretacji. Wykładnia UDT jest w tym temacie bardzo klarowna. Warto podejść do tego zadania odpowiedzialnie, to bowiem nie tylko kwestia wymogów prawnych, ale i dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa pracy z UTB.