Kategorie
Bez kategorii Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Urządzenia Transportu Bliskiego

Resurs w manipulatorach Dalmec

Resurs to jeden z ważniejszych parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania konkretnego sprzętu. Nie ma bowiem urządzenia ani maszyny, która sprawnie działałaby wiecznie. Przychodzi czas, kiedy potrzebny jej serwis, profesjonalny przegląd. W przypadku urządzeń do transportu bliskiego to niezmiernie ważne. 

Dyrektywy unijne i wymagania dla maszyn 

Jako lider rynku robimy wiele, aby nie tylko produkować urządzenia najwyższej klasy, ale i by edukować naszych klientów, jak pracować z manipulatorami. Chodzi w tym między innymi o resurs, a więc ustalony dla właściwego urządzenia czas eksploatacji urządzenia, w którym to okresie zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania. 

Instrukcja użytkowania manipulatora Dalmec odpowiada wymogom dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2006/42, załącznik I, punkt 1.7.4 oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Istotne normy 

Dla maszyn istotne będą przede wszystkim trzy normy. Chodzi o wymagania sekcji 4.1.2.3 dyrektywy maszynowej oraz zgodność z normami zharmonizowanymi PN-EN12100:2010 i PN-EN14238:2009. 

Zgodnie z sekcją 4.1.2.3 dyrektywy maszynowej, projektant maszyny, ustalając resurs, musi uwzględnić między innymi takie kryteria jak zmęczenie materiału i zużycie eksploatacyjne. Tutaj znaczenie mają przede wszystkim warunki eksploatacji. Chodzi o czas i intensywność użytkowania. 

Oczywiście jesteśmy świadomi, że u każdego z naszych klientów może to przebiegać w inny sposób, dlatego projektując urządzenia, staramy się zebrać maksymalną ilość informacji dotyczących przeznaczenia maszyny i środowiska, w którym ma ona pracować. Nasze obliczenia opierają się na założonym okresie eksploatacji maszyny wyrażonym np. w liczbie godzin pracy lub cyklach eksploatacyjnych. W przypadku gotowych rozwiązań w naszej instrukcji wszystkie te dane są precyzyjne zawarte. 

Spełniamy także normę PN-EN ISO 12100, która wskazuje na obowiązek producenta dotyczący konieczności dostarczenia odbiorcy docelowemu możliwie szerokiej wiedzy, która pozwoli mu uniknąć niebezpieczeństwa, wyeliminować zagrożenia, a także przeprowadzić ocenę ryzyka i ustalić sposoby jego zmniejszenia we wszystkich fazach cyklu życia maszyny. Nie mniej ważne jest również określenie okresów międzyprzeglądowych maszyny. W przypadku manipulatora Partner Equo zakłada się teoretyczną odporność na zmęczenie i starzenie manipulatora na poziomie 2.000.000 cykli.

Zaleca się także wykonywanie procedur okresowych co 50.000, 150.000 lub 300.000 cykli. Kontrolę tego ułatwia zamontowany przez nas licznik.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, lub sprawdź szczegółową analizę naszej instrukcji na portalu dźwignice.info.

Kategorie
Manipulatory Manipulatory Manipulatory Przemysłowe

Ile miejsca zajmuje manipulator?

Podczas pierwszych rozmów i wizji lokalnej zdecydowana większość klientów zaznacza, że ma niewielką ilość miejsca na instalację manipulatora. Ale ile to jest – niewiele? I czy manipulator przemysłowy musi zajmować „dużo” miejsca?

Jaka jest wysokość manipulatora?

Wysokość manipulatora określają trzy parametry:

  1. wysokość konstrukcyjna,
  2. maksymalna wysokość pracy
  3. minimalna wysokość pracy.

Ruch manipulatora w osi góra-dół, w przypadku manipulatorów o sztywnym układzie ramion, może być ograniczony w zarówno pod względem wysokości maksymalnej, jak i minimalnej, aby dopasować się do już istniejącej w zakładzie infrastruktury.

Ogólną zasadą, którą staramy się kierować przy projektowaniu manipulatorów, jest ta, by przy minimalnej wysokości pobierania unikać kontaktu ramion manipulatora z głową operatora. Niekiedy nie da się tego jednak wyeliminować ze względu na ograniczoną wysokość pomieszczenia. Tak dzieje się na przykład w śluzach, kontenerach czy ciężarówkach, do których również jesteśmy w stanie zaprojektować manipulatory o specjalnie obniżonej kolumnie.

Ile miejsca potrzeba na pracę manipulatora?

Wymagana przestrzeń to przede wszystkim miejsce wystarczające do pomieszczenia kolumny, na której zamontowany jest manipulator, i chwytaka, gdyż ramiona poruszają się, jak wspomniano, zazwyczaj ponad głową operatora.

W zależności od rodzaju manipulatora kolumnowego, wymiary przykręcanej do podłoża podstawy zapewniającej stabilność manipulatora, na której jest montowany, mogą wynosić od 40 cm x 40 cm do 1 m x 1 m. Istnieją również większe płyty o wymiarach do 1,2 m x 1,2 m. Średnica samej kolumny wynosi ok. 30 cm.

Z technicznego punktu widzenia manipulator może mieć zasięg pracy do 5 m, jednak ważne jest, aby ta wartość była zawsze dostosowana do wymagań procesowych. Efektywne wykorzystanie manipulatora jest istotne, ponieważ zbyt duży zasięg może być mniej ergonomiczny w użyciu. Długi zasięg jest oferowany jedynie przy długich cyklach operacyjnych, podczas gdy krótkie cykle lepiej obsługiwać manipulatorem o zasięgu do 3 m.

W przypadku ograniczonej przestrzeni również promień ruchu manipulatora może zostać ograniczony do minimalnej wartości potrzebnej do wykonania procesu. Służy to uniknięciu kontaktu z innymi urządzeniami, ścianami czy wszelkimi przeszkodami.

Należy pamiętać, że jednym z głównych czynników wpływających na wymiary manipulatora jest jego udźwig. W zależności od rodzaju manipulatora i potrzebnego udźwigu, będzie różnić się także wymagana przestrzeń robocza.

Warto również wiedzieć, że niektóre manipulatory wyposażone są w przeciwwagę, która może znacząco wystawać poza obszar pracy manipulatora i wymaga odpowiedniej przestrzeni.

Jak uniknąć kolizji w pracy manipulatora?

Może zdarzyć się, że kolumna manipulatora stanowiłaby istotną przeszkodę w procesie pracy. W takim wypadku lub w przypadku braku miejsca w danym obszarze na montaż kolumny, można zastosować manipulator podwieszany na stałe lub przejezdny, w zależności od potrzeb obszaru roboczego.

Manipulator podwieszany na stałe wykorzystuje istniejącą w zakładzie infrastrukturę. Jeśli jej brakuje, wykonuje się specjalną konstrukcję do podwieszenia manipulatora, a podtrzymujące ją słupy umieszcza się poza obszarem roboczym.

Podczas obsługi jednego obszaru roboczego przez kilka manipulatorów, projektujemy je zawsze w taki sposób, aby uniknąć świadomych lub nieświadomych kolizji.

W koordynacji pracy manipulatora przemysłowego z innymi urządzeniami możemy natomiast wykorzystać czujniki położenia kątowego ramion. Mogą one zostać zintegrowane z systemem informatycznym w zakładzie, co pozwala nie tylko monitorować pozycję ramion, lecz także w razie potrzeby zsynchronizować współpracę z innymi urządzeniami. Określone położenie ramion może stanowić sygnał do uruchomienia bądź wstrzymania pracy np. wózków automatycznych.

No to ile miejsca zajmuje manipulator?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć… to zależy. Pewne jednak jest, że to indywidualne potrzeby i dostępna przestrzeń decydują o ostatecznych wymiarach manipulatora przemysłowego. Manipulatory Dalmec są projektowane tak, aby dostosować się do istniejącej infrastruktury i zapewnić optymalne wykorzystanie miejsca oraz ergonomię procesów. Przy współpracy z klientem, jesteśmy w stanie dostosować wymiary manipulatora, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom i ograniczeniom przestrzennym.

Chciałbyś wdrożyć w swoim zakładzie manipulator pneumatyczny? Masz szczegółowe pytania dotyczące naszych rozwiązań? Skontaktuj się z nami już dziś!

Kategorie
Dozór techniczny Manipulatory Przemysłowe

Manipulator przemysłowy i co potem?

Twój nowoczesny manipulator przemysłowy został właśnie zamontowany. Teraz, kiedy maszyna jest już na swoim miejscu, pojawia się pytanie: jak z niej korzystać, aby była bezpieczna i efektywna? Jakie wymogi prawne musisz spełnić? Co zrobić, gdy Twoje potrzeby produkcyjne ulegną zmianie?

W tym wpisie wyjaśnimy, jak dbać o manipulator i jego obsługę po wprowadzeniu urządzenia do zakładu.

Przygotuj operatorów. Szkolenia z obsługi manipulatora przemysłowego

Jeśli zamawiasz manipulator Dalmec, szkolenie wdrożeniowe jest częścią naszej oferty. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi manipulatora to także jego wymóg, co zostało zapisane w instrukcji i jest warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. 

Instrukcja precyzuje także zakres czynności, które może wykonywać przeszkolona osoba z uprawnieniami operatorskimi. Uprawnienia takie może nadać na wspomnianym szkoleniu producent lub też przeszkolona przez niego osoba w ramach szkolenia stanowiskowego.

Ta ostatnia możliwość została wprowadzona w Dalmec w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego na bazie istniejących przepisów prawa. Dzięki temu klienci korzystający z manipulatorów przemysłowych mogą sami przeprowadzać szkolenia stanowiskowe dla nowych pracowników. To wyjście naprzeciw potrzebom, wynikającym z dużej ilości wdrażanych manipulatorów Dalmec oraz rotacji pracowników. Sposób prowadzenia szkolenia stanowiskowego również precyzują zapisy instrukcji manipulatora.

Zajrzyj do naszego artykułu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przygotować pracowników do obsługi manipulatora.

Manipulator na lata. Serwis manipulatorów przemysłowych

Manipulator przemysłowy, jak często przypominamy, jest urządzeniem poddozorowym, co oznacza, ze przeglądy urządzenia są wymuszone odpowiednimi przepisami prawa. Regulacje dotyczące przeglądów są także zawarte w instrukcji obsługi manipulatora. Najczęściej wymagane są one co 3 lub 6 miesięcy albo 50 tys. cykli, zależnie od tego, który z tych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Rekomendujemy przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych manipulatorów Dalmec z serwisem producenta, szczególnie w okresie gwarancyjnym. W naszym artykule znajdziesz potrzebne informacje o przeglądach konserwacyjnych manipulatorów przemysłowych.

Nowe wyzwania produkcyjne. Modyfikacja manipulatora przemysłowego

Zmiany w procesie produkcyjnym, konstrukcji produktu, czy wreszcie pomysły ulepszeń wynikające z praktyki użytkowania manipulatora sprawiają, że czasem Klienci zainteresowani są modyfikacjami manipulatora przemysłowego. W Dalmec odnotowujemy kilka zapytań miesięcznie o taką możliwość. Proponowane zmiany dotyczą najczęściej układu pneumatycznego, zakresu ruchu (zasięgu) manipulatora oraz zmiany chwytaka.

Modyfikacja manipulatora jest możliwa, jednak zawsze musi być wykonana we współpracy z producentem. Klient konsultuje modyfikację z producentem i wykonywane jest studium wykonalności. Jeśli wypadnie pomyślnie, przygotowujemy projekt zmiany.

Niezwykle istotne jest, aby wszelkie modyfikacje były wykonywane w oparciu o przepisy dyrektywy maszynowej i normy, według których wykonany jest manipulator.

Jeśli modyfikacje są wykonywane bez udziału producenta, przestaje obowiązywać deklaracja zgodności CE, ponieważ urządzenie traci wówczas zgodność z dokumentacją (jest innym urządzeniem niż to, które uzyskało oznakowanie CE). Wówczas to użytkownik bierze na siebie obowiązek recertyfikacji i wystawienia nowej deklaracji zgodności. Jest to powód, dla którego kategorycznie odradzamy samodzielne wprowadzanie modyfikacji. Bezpieczeństwo użytkowania manipulatora przemysłowego wymaga, aby wszelkie zmiany wykonywane były przez jego producenta.

Natomiast rynek wtórny dla specjalistycznie dostosowanych manipulatorów właściwie nie istnieje, co wynika z ich unikalnej konfiguracji. Chociaż czasami zdarzają się prośby o odsprzedaż, znalezienie odpowiedniego zastosowania dla drugiego, identycznego urządzenia jest praktycznie niemożliwe.

Jak dbać o manipulator przemysłowy?

Po zainstalowaniu nowoczesnego manipulatora przemysłowego w Twojej firmie, najważniejsze jest zapewnienie, że wszystko działa sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem. Przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych, regularne przeglądy oraz odpowiednie reagowanie na potrzeby zmian to klucz do maksymalizacji efektywności i długowieczności urządzenia.

Pamiętaj, że Twoja inwestycja w manipulator przemysłowy to nie tylko kwestia zakupu, ale przede wszystkim odpowiedniego zarządzania jego eksploatacją. Dlatego zachęcamy do utrzymywania stałej współpracy z Dalmec – jako producentem i dostawcą. Dzięki temu będziesz mógł czerpać maksimum korzyści z nowoczesnej technologii, jednocześnie minimalizując ryzyko i koszty związane z potencjalnymi awariami czy nieprawidłowościami w działaniu.

Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań czy potrzeb związanych z obsługą manipulatora. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci wykorzystać pełny potencjał Twojego nowego urządzenia. Zapraszamy także do regularnego odwiedzania naszego bloga, gdzie znajdziesz więcej przydatnych informacji i porad dotyczących transportu bliskiego.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami już dziś!

Kategorie
Manipulatory Manipulatory Przemysłowe

Transport i dostawa manipulatorów przemysłowych

Kategorie
Manipulatory Przemysłowe Transportu Bliskiego Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Poręczne przenoszenie nieporęcznych ładunków. Case study ram podwozia 

Kategorie
Finanse Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Oszczędności Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Licencjonowany przedstawiciel jednego producenta

Kategorie
Manipulatory Przemysłowe Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Manipulator przemysłowy a podłoże. Wszystko, co musisz wiedzieć

Kategorie
Chwytak Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Solidny wywiad to podstawa, czyli dlaczego potrzebujemy tak dużo informacji od klientów

Kategorie
Finanse Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Oszczędności Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Wszystko co musisz wiedzieć na temat wizji lokalnej

Kategorie
Chwytak Manipulatory Przemysłowe Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Regulowane przyssawki do rolek. Case study zwojów taśmy aluminiowej 

Kategorie
Manipulatory Manipulatory Przemysłowe UTB

Urząd Dozoru Technicznego a dozór techniczny manipulatorów przemysłowych 

Kategorie
Finanse Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Oszczędności Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Chwytliwe rozwiazania rodzaje chwytakow dalmec